Thử nghiệm nghiên cứu

Thử nghiệm beta – Sử dụng thêm Artemia

Tôm thẻ chân trắng – Penaeus vannamei

Thử nghiệm beta của chúng tôi được thực hiện bởi Great Salt Lake Artemia và một trường đại học Hoa Kỳ đã xem xét kết quả kết hợp Mackay Marine MP Feed và GSLA Artemia trong các giai đoạn PL15 đến PL35.

Biểu đồ thanh cho thấy sự gia tăng khả năng sống sót ở giai đoạn PL15 (Beta)

Sống

Giai đoạn PL15

Kết quả cho thấy tại PL15 từ 4,8kg lên 5,9kg Artemia, chúng ta thấy khả năng sống sót được cải thiện đáng kể từ 51,4% lên 62,1%. Sự khác biệt về trọng lượng ở giai đoạn này không có ý nghĩa thống kê, vì vậy tác động của việc sử dụng thêm Artemia là về khả năng sống sót.

Sống

Giai đoạn PL35

Tại PL35, chúng tôi tiếp tục thấy sự cải thiện đáng kể về khả năng sống sót khi sử dụng nhiều Artemia hơn.

Biểu đồ cột cho thấy sự gia tăng khả năng sống sót ở giai đoạn PL35 (Beta)
Biểu đồ thanh cho thấy sự gia tăng trọng lượng ở giai đoạn PL35 (Beta)

Trọng lượng

Giai đoạn PL35

Ở giai đoạn PL35, chúng tôi đã thấy kết quả cải thiện thống kê về trọng lượng ở cả 14,9kg và 18,1kg - cải thiện trọng lượng lần lượt là 0,83g và 0,91g.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm

Chúng tôi mong muốn giúp bạn có được giá trị và hiệu suất tốt nhất từ Artemia của bạn. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc nhận hướng dẫn về việc sử dụng bao nhiêu MP Feed và Artemia trong hoạt động ấp nở của bạn.