Nghiên cứu Artemia

Nghiên cứu là cốt lõi của chúng tôi

Thử nghiệm nghiên cứu

Great Salt Lake Artemia (GSLA) đã tiến hành nhiều dự án nghiên cứu với một trường đại học Hoa Kỳ để xác định các chương trình nuôi tôm tối ưu trong giai đoạn PL. Mỗi thử nghiệm trong số ba thử nghiệm đều sử dụng Mackay Marine MP Feed với GSLA Artemia để đánh giá khả năng sống sót và thay đổi trọng lượng trong nhiều tình huống thức ăn khác nhau.

Thử nghiệm Alpha

Thử nghiệm Alpha của chúng tôi đã sử dụng Mackay Marine MP Feed với GSLA Artemia để đánh giá tỷ lệ sống và trọng lượng trong nhiều tình huống thức ăn khác nhau.

Ở giai đoạn PL7, kết quả cho thấy khả năng sống sót tăng lên trên 70% và trọng lượng ổn định khi chúng tôi tăng mức Artemia lên 4,3kg. Đến giai đoạn PL15, dữ liệu cho thấy sự cải thiện tương tự về khả năng sống sót - lên đến 66,7% khi chúng tôi sử dụng 4,3kg Artemia với trọng lượng một lần nữa vẫn ổn định ở các mức Artemia khác nhau... Tìm hiểu thêm.

Bản dùng thử beta

Một thử nghiệm beta tập trung vào các giai đoạn PL15 và PL35 - tìm kiếm kết quả đáng kể về khả năng sống sót và thay đổi trọng lượng của tôm.

Dữ liệu chứng minh rằng tại PL15 từ 4,8kg lên 5,9kg Artemia, chúng tôi thấy sự cải thiện đáng kể về khả năng sống sót từ 51,4% lên 62,1%. Sự khác biệt về trọng lượng không có ý nghĩa thống kê, vì vậy tác động chính của việc sử dụng thêm Artemia là về khả năng sống sót... Tìm hiểu thêm.

Thử nghiệm Gamma

Trong một thử nghiệm Gamma, cũng được thực hiện trong môi trường nghiên cứu đại học, chúng tôi đã nghiên cứu khả năng sống sót và kết quả trọng lượng của việc sử dụng nhiều Artemia hơn trong giai đoạn PL12 đến PL25.

Kết quả thử nghiệm cho thấy sự cải thiện đáng kể cả về khả năng sống sót và tăng trọng của tôm khi được cho ăn chế độ ăn MP Feed giàu Artemia... Tìm hiểu thêm.

Sử dụng thêm Artemia: Xem ngay!

Phát Video